Empresa

 

Transparència i bon govern


La transparència és una obligació de tota administració pública perquè és un dret dels ciutadans tenir accés a la informació que fa referència a la gestió pública. És un repte millorar al màxim la comunicació i la transparència de les dades del sector públic en relació amb els ciutadans; aquesta llei és doncs un esforç per capgirar els recels entre els administrats i l'administració i també per reforçar els mecanismes que impedeixin que es prenguin decisions que no siguin objectives o que tinguin interessos de part per a eradicar-les.

La transparència doncs és un exercici que hem de compartir totes les persones que en un àmbit o un altre del sector públic estem treballant i alhora prestant un servei a la societat, i l'hem d'aplicar en els diferents àmbits del nostre treball, hem de garantir l'accés a la informació, hem de donar resposta al ciutadà si així ens ho demana, als nostres  usuaris habituals, siguin clients o proveïdors, el repte del govern de la Generalitat en el seu conjunt ha de ser també el nostre repte particular com professionals d'una empresa del sector públic del govern.

CIMALSA vol donar compliment a la Llei de Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya a través d'aquest portal, on trobareu tota la informació prevista en la Llei.
CIMALSA, per les seves dimensions, no compta amb representació sindical. Tampoc atorga subvencions i ajuts a tercers. La seva actuació territorial es recull en els Plans sectorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, al qual està adscrit. CIMALSA, en el desenvolupament de la seva activitat, no té capacitat normativa, ni realitza actes sota el règim d'intervenció administrativa. Així, no trobareu cap informació relativa a aquests punts en el nostre portal.
És el nostre compromís mantenir actualitzada la informació disponible, fet pel qual es revisarà amb caràcter trimestral tota la informació.
 

Estructura organitzativa


Organigrama dins l'administració i funcions atribuïdes
Membres Consell Administració
Organigrama intern

Acord de creació, CIMALSA
Estatuts refosos
Estatuts canvi de domicili
Estatuts ampliació de capital
Carta de serveis
 

Organismes participats


Acord de constitució, Terminal Intermodal Empordà
Acord de constitució, AGI
Acord de constitució, GMS
Acord de constitució, IEASA
Acord de disolució, IEASA
 

Alts càrrecs


Alts càrrecs Generalitat de Catalunya
Relació d'alts càrrecs de CIMALSA
Retribucions i variacions patrimonials
CIMALSA
Declaració de bens
Perfil professional
Codi Conducta
Agenda pública
 

Plantilla


Relació llocs de treball
Retribucions
Perfils professionals
 

Contractació i convenis


Plataforma pública de contractació
Registre públic de contractes
Convenis
Instruccions internes de contractació
Mesa de contractació permanent
Codi Bones Pràctiques Contractació

Procediments de contractació

    Addenda A annex serveis
   Addenda B annex serveis
   Addenda C serveis exclosos
   Quadres procediments
 

Gestió econòmica


Pressupostos
Comptes anuals 2015
Memòries econòmiques
Balanç 2016
Pèrdues i guanys 2016
 

Gestió patrimonial


Relació de bens immobles

Terminal de Vilamalla (adscripció)
Aeroport de Lleida-Alguaire (adscripció)
Aparcament camions pesants de Castellar del Vallès (adscripció)
 

Política de gestió i qualitat-RSC


Manual de Gestió
Llistat normatiu
 

Accés a la informació


Observatori de la Logística
Oficines en el territori
Plànol d'actuacions presents i projectades

Bústia